Các lớp học

Lớp Mẫu Giáo nhỡ 4- 5 tuổi

Trẻ ở độ tuổi này hết sức năng động và luôn khao khát được giao tiếp và trao đổi với người khác. Vì thế phát triển ngôn ngữ của bé 4- 5 tuổi luôn được chú trọng.

Bắt đầu hiểu thí nghiệm là gì và trở nên có chủ định cũng như sáng tạo hơn trong việc khám phá. Thường thích các thí nghiệm do chúng tạo ra hơn là các thí nghiệm do người lớn hướng dẫn.

Bắt đầu sử dụng các hình vẽ để trình bày và diễn đạt ý kiến.

Trẻ ở độ tuổi này hết sức năng động và luôn khao khát được giao tiếp và trao đổi với người khác. Vì thế phát triển ngôn ngữ của bé 4- 5 tuổi luôn được chú trọng.

Bắt đầu hiểu thí nghiệm là gì và trở nên có chủ định cũng như sáng tạo hơn trong việc khám phá. Thường thích các thí nghiệm do chúng tạo ra hơn là các thí nghiệm do người lớn hướng dẫn.

Bắt đầu sử dụng các hình vẽ để trình bày và diễn đạt ý kiến.

Các khóa học liên quan

Đăng kí học thử